Stroft FC 2 / 0,15 mm

Stroft FC 2 / 0,17 mm

Stroft FC 2 / 0,20 mm

Stroft FC 2 / 0,22 mm

Stroft FC 2 / 0,25 mm

Stroft FC 2 / 0,28 mm

Stroft FC 2 / 0,30 mm

Stroft FC 2 / 0,35 mm

Stroft FC 2 / 0,40 mm

Shimano Yasei 0,18 mm

Shimano Yasei 0,20mm

Shimano Yasei 0,22 mm

Shimano Yasei 0,25 mm

Shimano Yasei 0,28 mm

Shimano Yasei 0,30 mm

Shimano Yasei 0,35 mm

Shimano Yasei 0,40 mm